Info / RODO

1

Informacja o przedsiębiorstwie

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000186600
NIP 5562497184
Regon 093154370
Kapitał zakładowy 160 tys. zł.

2

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącą przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy informacje kto i w jakim celu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe. Mając na uwadze przyszłą lub dotychczasową współpracę Państwa z naszą firmą oraz fakt zgromadzenia w jej toku Państwa danych kontaktowych uprzejme informujemy kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest "KBStal" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu 88-101, ul. Fabryczna 4. Aby się z nami skontaktować, wyślij wiadomość pod e-mail: administracja@kbstal.pl, lub zadzwoń pod numer tel. 530 961 750.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
- realizacji procesów handlowych ( np. wymiana korespondencji )
- prawidłowej realizacji umów handlowych
- dla celów podatkowych ( wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych, realizacji obowiązków podatkowych )
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów. Podstawowe dane to: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane firm które Państwo reprezentują. Dane o przedsiębiorstwach są pozyskiwane z Państwa stron internetowych oraz bezpośrednio w procesie wymiany korespondencji o charakterze handlowym. Pozyskiwane są też informacje ze źródeł publicznych tj. KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy ) oraz CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej )
Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to jest konieczne tj. przez okres stosunków handlowych pomiędzy firmą "KBStal" a podmiotem który Państwo reprezentują, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat.
Odbiorcą państwa danych osobowych u których zachodzi proces przetwarzania mogą być:
- firmy transportowe świadczące na Państwa rzecz usługi transportowe;
- kancelarii prawnej w celu realizacji dochodzenia roszczeń prawnych;
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. F, w postaci zawierania i wykonywania przez Spółkę umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.
Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Set up a free website - Get more